REGULAMIN PROJEKTU „ZADOWOLONY KLIENT”

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje użyte w regulaminie:
  • Projekt – projekt certyfikacyjny „Zadowolony Klient”,
  • Organizator – Instytut Badań Marki Sp. z o.o.,
  • Strona – strona internetowa projektu https://zadowolony-klient.ibm.org.pl
  • Odznaczenie – przyznawany w ramach Projektu Certyfikat „Zadowolony Klient”,
  • Zgłoszenie – przedłożona Organizatorowi rekomendacja przedsiębiorstwa lub jednostki publicznej do Odznaczenia i udziału w Projekcie,
  • Kandydat – zgłoszone do udziału w Projekcie przedsiębiorstwo lub jednostka publiczna, niebędąca konsumentem w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,
  • Laureat – Kandydat, który wyraził zgodę na przystąpienie do Projektu,
  • Materiały Projektu – materiały zawarte w przesyłce pobraniowej, przydzielone Laureatowi w związku z jego uczestnictwem w Projekcie.
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Organizatorem projektu pod nazwą „Zadowolony Klient” jest Instytut Badań Marki z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20 (numer KRS: 0000301574).
 3. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które działając w sposób etyczny wykazują szczególną dbałość o dobro i satysfakcję Klientów. Poprzez certyfikację, Projekt buduje pozytywny wizerunek Laureatów i poświadcza najwyższą jakość oferowanych przez nich produktów i świadczonych usług.
 4. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na Stronie Projektu.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Projektu jest jego Organizator. Dane te podlegają przetwarzaniu w celu realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – proces przetwarzania odbywa się przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


§2
Przystąpienie i udział w Projekcie

 1. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniających kryteria wyszczególnione na Stronie Projektu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Projekcie dokonują Klienci telefonicznie lub w toku realizowanego z nimi badania konsumenckiego. Stanowi ono podstawę do wszczęcia postępowania walidacyjnego, którego celem jest weryfikacja spełnienia przez Kandydata warunków do jego Odznaczenia. Walidacja opiera się na wspomaganych komputerowo wywiadach telefonicznych (CATI) oraz analizie internetowych danych zastanych (Desk Research).
 3. Negatywny wynik walidacji dyskwalifikuje Kandydata z możliwości przystąpienia do Projektu. Dyskwalifikacja ta obejmuje okres 1 roku od momentu dokonania procesu walidacji.
 4. Pomyślny wynik procesu walidacji uprawnia Kandydata do przystąpienia do Projektu i przyznania mu Odznaczenia. Przewidziany w Projekcie Certyfikat „Zadowolony Klient” przyznaje powołana przez Organizatora Kapituła, czuwająca nad przebiegiem Projektu.
 5. Za zgodą Kapituły, Organizator niezwłocznie zawiadamia Kandydata o dokonanym Zgłoszeniu i pozytywnym wyniku jego weryfikacji oraz informuje go o warunkach uczestnictwa w Projekcie. Kandydat staje się Laureatem Projektu po wyrażeniu zgody na udział w Projekcie i przyjęcie przyznanego mu przez Kapitułę Odznaczenia.
 6. Wyrażając zgodę na udział w Projekcie, Laureat zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu i kodeksu etycznego Organizatora, dostępnych na Stronie Projektu, a także – wyraża zgodę na odbiór i opłacenie nadanej przez Organizatora przesyłki
 7. Odznaczenie jest ważne jest przez okres jednego roku od daty jego wydania.


§3
Przesyłka pobraniowa

 1. Przesyłka, o której mowa w pkt. 6 §2 niniejszego regulaminu, wysyłana jest do Laureata Projektu wyłącznie za jego wiedzą i zgodą, na podstawie zgodnego i dobrowolnego oświadczenia woli stron.
 2. Przesyłka pobraniowa zawiera:
  • Certyfikat „Zadowolony Klient” opieczętowany przez Kapitułę Projektu;
  • 3 naklejki reklamowe;
  • licencję potwierdzająca uprawnienie Laureata do korzystania z logo Projektu w celach marketingowo-reklamowych;
  • dokumenty szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego;
  • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do Projektu oraz fakturę VAT dokumentującą wniesienie wpłaty.
 3. Koszty wynikłe z tytułu przystąpienia Laureata do Projektu pokrywają wydatki Organizatora na przygotowanie ww. materiałów promocyjnych Projektu i ich nadanie do Laureata przesyłką pobraniową.


§4
Płatności

 1. Opłata z tytułu przystąpienia do Projektu ma charakter jednorazowy i wynosi 399 PLN brutto. Składowe opłaty wymieniono w pkt. 3 §3 niniejszego regulaminu.
 2. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie nie są naliczane żadne opłaty dodatkowe – kwota 399 PLN brutto jest opłatą jednorazową, a gwarancją tego są stosowne oświadczenie oraz faktura VAT wystawiona na ww. kwotę.


§5
Rezygnacja / wykluczenie z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rażącego błędu ze strony Organizatora, Laureat ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub pocztową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Laureata z udziału w Projekcie, jeżeli:
  • nie stosuje się on do kodeksu etycznego Organizatora;
  • złamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu;
  • przestanie spełniać kryteria, o których mowa w pkt. 1 §2 regulaminu oraz na Stronie Projektu;
  • w czasie trwania bieżącej edycji Projektu otrzyma on negatywne opinie rażąco rzutujące na jego reputację rynkową, a fakt ten zostanie zgłoszony przez osobę trzecią (poszkodowaną) – wykluczenie nastąpi w przypadku potwierdzenia się ww. informacji.


§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Organizator obowiązany jest dostarczyć Laureatowi Materiały Projektu pozbawione wad i wolne od uszkodzeń.
 2. Z chwilą wydania przez Organizatora Materiałów Projektu przewoźnikowi to na Laureata przechodzą korzyści i ciężary związane z Materiałami Projektu oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Organizator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Materiałów Projektu powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Laureatowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki pobraniowej.
 3. W razie przesłania Materiałów Projektu do Laureata za pośrednictwem przewoźnika, Laureat obowiązany jest zbadać przesyłkę pobraniową w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Materiałów Projektu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Laureaci Projektu nie są konsumentami w rozumieniu zapisów Kodeksu cywilnego, w przypadku roszczeń Laureata nie mają zatem zastosowania przepisy dotyczące konsumentów, a w szczególności – zapis ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Stąd Laureatom Projektu nie przysługują uprawienia do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną.
 5. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za Materiały Projektu wobec Laureata zostaje wyłączona.


§7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu, z wyjątkiem ustaleń dotyczących kwestii o charakterze finansowym.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności – Kodeks cywilny.
 3. W przypadku zagadnień nieregulowanych niniejszym regulaminem oraz wytycznymi na Stronie Projektu, dodatkowych wyjaśnień udziela Koordynator Projektu.
 4. Niniejszy regulamin jest wiążący i jego akceptacja oznacza zgodę na wszystkie jego postanowienia.