LICENCJA NA UŻYWANIE LOGOTYPU PROJEKTU „ZADOWOLONY KLIENT”

 

Każdy laureat projektu otrzymuje licencję na korzystanie z Logotypu "Zadowolony Klient".

 

Przedmiot licencji

  1. Przedmiotem licencji jest Logotyp.
  2. Prawa do znaku posiada Instytut Badań Marki z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20 (KRS 0000301574), zwany dalej „Licencjodawcą” – udzielenie licencji nie ogranicza w jakichkolwiek sposób prawa Licencjodawcy do używania Logotypu.

 

Ogólne warunki licencji

  1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, ograniczonej czasowo, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Logotypu, bez prawa do udzielania w tym zakresie sublicencji.
  2. 2. Licencja obowiązuje przez okres 1 roku od wpisania Licencjobiorcy w poczet laureatów projektu „Zadowolony Klient” i jest ważna wraz z Certyfikatem, na którym widnieje data wydania. Licencja wygasa w przypadku wykreślenia Licencjobiorcy z grona laureatów projektu.
  3. W przypadku zakończenia czasu obowiązywania lub wygaśnięcia licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania materiałów promocyjnych z Logotypem projektu.

 

Prawa i obowiązki Licencjobiorcy

  1. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Logotypu jedynie do celów marketingowo-reklamowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, a w szczególności – do opatrzenia swojego obiektu/siedziby lub użytkowanego pojazdu materiałami promocyjnymi z Logotypem projektu.
  2. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Licencjodawcy o wszelkich naruszeniach prawa do Logotypu dokonanych przez osoby trzecie oraz podjęcia wszelkich działań w celu zmniejszenia szkody powstałej w związku z takim naruszeniem. W przypadku niespełnienia przez Licencjobiorcę ww. wymogów zostanie udzielone mu upomnienie z tygodniowym terminem na usunięcie uchybień, wydane pod rygorem wykreślenia z udziału w projekcie i wygaśnięcia licencji.
  3. Licencjobiorca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli Licencjodawcy w zakresie spełniania warunków certyfikacji.

 

WZÓR CERTYFIKATU „ZADOWOLONY KLIENT”

 

Certyfikat „Zadowolony Klient” to ogólnopolskie wyróżnienie przewidziane dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które działają w sposób etyczny biznesowo i społecznie odpowiedzialny, wykazując szczególną dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów. Przyznawany przez samych konsumentów stanowi on odznaczenie unikalne, gwarantujące najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług.